Kerthelység

2012. márc 29.

Európai uniós pályázatot nyert Érd

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Minket is érint

Ismertté vált a jó hír, amely szerint Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja megvalósítására európai uniós pályázatot nyert. Ennek keretében a pályázatban jelölt érdekeltségi területen kiépül – egyebek mellett – a szennyvízcsatorna-hálózat eddig még hiányzó része, s egyidejűleg kibővül az érdi szennyvíztisztító-kapacitás is. Hámoriné Olár Mária települési képviselőt arról kérdeztük, hogy Törökbálint részt vesz-e a programban, illetve érinti-e a törökbálinti közigazgatási területen (Érdhez közeli részén) élőket ez a közműfejlesztés?
Annak az európai uniós pályázatnak, amelyet Érd Megyei Jogú Város szervezett, nem vagyunk szereplője, de természetesen érint minket a közműfejlesztés, hiszen most nyílik, nyílhat reális lehetőség arra, hogy a Törökbálint közigazgatási területén lévő Major utcában, illetve Felsővölgyi úton ingatlannal rendelkezők az érdi fejlesztéshez kiépített közmű-gerinchálózathoz csatlakozzanak.
Mióta ismert ön előtt, hogy a nélkül is csatlakozhatunk ehhez a közműellátó rendszerhez, hogy városunk – egyébként – nem tagja a pályázatot benyújtó közösségnek?
A válaszért vissza kell menni az időben, egészen 2003-ig. Ekkor történt, hogy önkormányzatunk a 9/2003. (IV. 10.) Ör.-ével jóváhagyta a Felsővölgyi út keleti oldalához simuló, közismert nevén Czégényi tanya területének szabályozási tervét. Itt 31 darab, átlagosan 4000 m2 területű ingatlanok kialakítására, belterületbe vonására került sor azzal, hogy a hivatal csak abban az esetben határozhat építési engedélyek kiadásáról, ha előzetesen az ingatlanok víz-, csatornahálózatának (stb.) kiépítése megtörtént.
Az ingatlantulajdonosok részéről versenyfutás kezdődött a lehetőségekért, vagy­is a beépítés mihamarabbi megindíthatóságáért. Ekkor már ismert volt, hogy a Dél-budai Regionális Szennyvíz Program teremthet majd lehetőséget a térség szennyvízkezelésére. Ennek céljai közt szerepelt, hogy az érdi és az általunk már szóba hozott területeken teljes körű csatornázottságot és szennyvíztisztítást szeretnének megvalósítani. Végül is a cél európai uniós támogatással – némileg módosult formában – most teljesülhet.
2008 szeptemberében döntött képviselő-testületünk arról, hogy a város jegyzőjével együtt tájékozódjunk a lehetőségeinkről a projekt vezetőjénél Érden. Megtudtuk, hogy elérhető lesz a törökbálinti célterület ingatlanainak rákötése, ha az érdekeltségi hozzájárulást megfizetjük, de ennek nagyságrendje akkor még nem volt ismert. A város jegyzője megígérte, hogy időben tájékoztat minket a csatlakozás részleteiről.
Kétségtelen, hogy hosszú előkészítést igényel ez a közműberuházás. De hol tartunk most a cél felé vezető úton?
Folyamatosan egyeztettünk az érdi szakemberekkel. Időről időre tájékozódtunk a projekt előrehaladásának helyzetéről, lehetőségeinkről. Január végén érkezett meg Érd Megyei Jogú Város polgármesterének levele hozzánk, amelyben felkínálja városunknak, hogy nyilatkozzunk: kívánjuk-e a jelzett ingatlanaink rákötését az érdi gerincrendszerre, illetve hogy előzetesen a két városnak egymással együttműködési megállapodást kell kötnie, ugyanis Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete nem alkalmazható a szennyvízelvezető hálózat törökbálinti rácsatlakozásához. Az a kivitelező vállalkozás, amelyik az érdi ingatlanok számára építi ki a műszaki feltételt, nem tud közvetlenül szerződni például a Felsővölgyi út Törökbálinthoz tartozó ingatlantulajdonosaival.
Erre csak úgy nyílik lehetőség, ha városunk szerződik a feladatra, vállalja egy összegben az érintett törökbálinti ingatlanok érdekeltségi hozzájárulása összegének befizetését. Nekünk kell tehát az egyes ingatlantulajdonosoktól külön-külön beszednünk az érdekeltségi hozzájárulás összegét.
Megtörtént már a két város között a megállapodás aláírása, illetve az érintett ingatlantulajdonok értesítése, felkérése a nyilatkozattételre, hogy hajlandók-e az érdekeltségi hozzájárulást megfizetni?
Érd Megyei Jogú Város már eljuttatta részünkre az együttműködési megállapodás tervezetét, illetve levelében jelezte részünkre, hogy telekingatlanonként 400 ezer forint érdekeltségi hozzájárulás megfizetését kéri önkormányzatunktól.
Február 8-án küldtünk válaszlevelet a tervezetre, amiben javasoltuk, hogy idézem: „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállaljon kötelezettséget arra, hogy az érdekeltségi egységenként befizetett hozzájárulások alapján az érintett ingatlanokra vonatkozóan intézkedik a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges befogadói nyilatkozat kiadásával kapcsolatban.”
Elmagyarázná olvasóinak, hogy mi indokolja ennek a javaslatnak a megfogalmazását?
Természetesen. Az európai uniós pályázattal érintett – például az érdi érdekeltségi területen –, az általunk ismert ingatlanonkénti érdekeltségi hozzájárulás összege 275 000 forint. Ezért az összegért az utca gerincvezetékétől a telekingatlan határán belülre juttatja el a kivitelező a rákötő vezetéket. Innen kell gondoskodnia az ingatlan tulajdonosának az épületig történő vezeték kiépítésről (előzetesen a szaktervezésről, vízjogi létesítési engedélyezésről stb.). Ennek is jelentős, az ingatlantulajdonosra háruló költsége van.
Esetünkben nem 275 000, hanem 400 000 forint az érdekeltségi hozzájárulás. Erre rakódhat rá az a 100-150 ezer forint összeget is kitevő tervezési, engedélyezési, rákötési díj stb. költség, amelyet – tartok tőle – az ingatlantulajdonosok nehezen tudnak vállalni.
A nehéz helyzetben lévők – és így a rácsatlakozást kényszerből vállalni nem tudók – érdekében is eljárva fogalmaztuk meg Érd felé a kérésünket.
Őszintén reméljük, hogy kérésünk teljesítéséről szóló jó hírekkel szolgálhatunk majd az érintetteknek. Mindemellett a polgármesteri hivatal munkatársai elkezdték az érintettek személyes tájékoztatását.
És mi a helyzet a Felsővölgyi 2–78. szám közé eső területtel? Ők már nagyon régen – életvitelszerűen – laknak ezen a területen, s ingatlanjaik vízellátását (meg a szemétszállítást stb.) Érd szervezi. Nem életszerű, hogy akkor ugyanannyi érdekeltségi hozzájárulást fizessenek, mint az érdiek?
Hát persze, bizony én is így gondolnám helyénvalónak. Méltánytalannak tartom – a kérdésben feltett helyzetre figyelemmel –, hogy ezt a 38 ingatlant is 400 ezer forint/ingatlan érdekeltségi hozzájárulás megfizetése mellett lehessen csatlakoztatni. Ezért levélben kértük Érd Megyei Jogú Város polgármesterét, hogy tegye lehetővé ezeknek az ingatlantulajdonosoknak a csatlakozását 275 ezer forint/ingatlan értéken.
És mikor valósulhat meg – minden akadály elhárítása után – a rácsatlakozás?
A rácsatlakozásra – mai ismereteink szerint – az Érd Felsővölgyi úti gerinchálózat üzembe helyezését követően, a tervek szerint 2013. december 31-e után lesz mód. Számítanunk kell azonban arra, hogy az üzembe helyezés konkrét dátuma az érdi szennyvízberuházás előrehaladásának függvényében változhat.

K.J.Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!