Kerthelység

2012. szept 30.

Testületi ülés után

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Szeptember 6-án tartotta első őszi ülését a képviselő-testület. 46 napirendi pont szerepelt a meghívóban. Maga az ülés is szokatlanul hosszúra nyúlt. Ezúttal nem egyetlen témáról, hanem a legfontosabb döntésekről kérdeztük a polgármestert.
Polgármester úr, miért jött most össze ennyi téma, talán a nyár miatt gyűlt ennyire fel?
Természetesen a nyári időszakban, amikor a működési szabályaink szerint nincs testületi ülés, összejön jó néhány döntésre váró kérdés. Az idei nyár talán a ritka kivételek közé tartozik, mert korábban nem múlt el július és augusztus anélkül, hogy valamilyen sürgős kérdésben ne kellett volna összehívni a képviselő-testületet. Most nem volt júliusban ülés, csak augusztusban, így jó pár téma a szeptemberi, munkaterv szerinti ülésnapra maradt. Maga az, hogy 46 napirendi pont van egy ülésen, nem számít ritkaságnak, volt már ennél sokkal több is. A megtárgyalandó témák határozzák meg, hogy mennyi ideig tart az ülés.
Ahogy elnézem a meghívót, van benne öt rendelet, öt támogatási kérelem, kilenc településfejlesztési téma, ráadásul költségvetési beszámoló és még hat napirendi pont a zárt ülésre is. Lehet ennyi témában felkészülni?
Lehet is, meg kell is. Felkészülés nélkül nem szabad testületi ülésre jönni. Igyekszünk minden tekintetben kiszolgálni a képviselőket, sokszor több száz oldalnyi az elolvasni való. Nem nyomtatjuk ki, minden képviselő interneten éri el az előterjesztéseket és a hozzájuk tartozó dokumentumokat. Pontosan úgy, ahogy a lakosság, az érdeklődők is, Törökbálint hivatalos honlapján. A különbség mindössze a zárt ülésre szánt előterjesztések tekintetében van. Nem kétséges, hogy ezt a több száz oldalnyi anyagot időbe telik feldolgozni, de igyekszünk folyamatosan készíteni az előterjesztéseket, van olyan, ami hetekkel korábban készen van és eljut a képviselőkhöz. Persze a java az utolsó napokban készül el, de ezek elolvasására is van általában egy hét, lévén, hogy a testületi ülést megelőző héten kerül sor a szakbizottságok üléseire.
Akkor, ha szabad, pár témába belekérdeznénk. Milyen rendeleteket hozott most a testület?
Az ebtartás rendjéről szóló rendeletet hatályon kívül kellett helyezni, mostantól tehát nincs helyi ebrendelet, mindössze annyi, hogy a kutyákat egyedi azonosítót tartalmazó mikrocsippel kell ellátni. Fontos tudni, hogy ezt az egyedi azonosítót tartalmazó mikrocsipet az önkormányzat a Törökbálinton állandó lakóhellyel rendelkező ebtartónak az év végéig ingyenesen biztosítja. A tulajdonost csak az állatorvosi díj és a kamarai regisztrációs díj terheli a jelölés során. Érdemes tehát kihasználni ezt az év végéig még nyitva álló lehetőséget. Ugyancsak a lakosságot érinti a közterületek gondozásáról szóló rendelet módosítása. Pontosítottuk a lakosság tennivalóit a házuk előtti közterületek rendben tartásáról. Ez utóbbiról részletes tájékoztató készül majd, hiszen rövidesen hullani fognak a lombok, október 15-e után ismét ki lehet tenni a ház elé a kötegelt ágakat, a zöld zsákokba gyűjtött faleveleket.
Egy rendelet tervezetét most csak előzetesen tárgyalták meg.
Újra kell szabályozni az önkormányzati vagyon kezelésének rendjét. Részben azért, mert a régi már több szempontból elavult, részben mert új törvények léptek hatályba, és ezek új előírásaival is harmonizálni kell a helyi rendelkezéseket. A végleges változat októberben kerül a testület elé.
Beszámolt a költségvetés féléves állásáról, és az adóiroda is adott tájékoztatást az adóbevételek alakulásáról. Milyen főbb tapasztalatokról tud beszámolni olvasóinknak?
Az idei költségvetésben újabb megszorításokat kellett terveznünk. Ezek végrehajtása úgy látom, hogy eredményes. Még akkor is, ha az időarányosnál magasabb szinten, 71 százalékon áll a működési kiadások pénzforgalmi teljesítése. Ennek az az oka, hogy a Városgondnokság létrehozásával kikerült az önkormányzat működési költségvetéséből a teljes éves városfenntartási összeg (köztisztaságtól a közvilágításon át a parkfenntartásig szinte minden működési költség). E források természetesen nem kerültek felhasználásra a Városgondnokságon, így mindent egybevetve az önkormányzat és intézményei kiadásai a fél évben az éves tervezett összegnek csupán 33 százalékát érték el. Tehát fél év alatt a költségeknek csak a harmadát adtuk ki. A bevételi oldalt vizsgálva azt látjuk, hogy a költségvetési főösszeg 65 százaléka teljesült az első félévben. A bevételeken belül a helyi adók közel időarányosan teljesültek, 49 százalékra. Meg kell jegyezni, hogy az adóiroda beszámolójából az tűnik ki, hogy a 2007-től felhalmozódott adóhátralékok összege meghaladja a 450 millió forintot. Van tehát bőségesen munkája az irodának még idénre.
Megtárgyalták, de ön, polgármester úr, visszakapta a testülettől a civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztésének koncepcióját. Mikorra várható az új változat?
Attól függ, hogy a társadalmi egyeztetés folyamata mennyi időt vesz majd igénybe. A Tükörhegyi Közéleti Egyesület korábban már megindított egy ilyen társadalmi vitát, ezt kellene folytatni, hogy körülírjuk a Törökbálinton alkalmazandó megoldást. A koncepcióban hangsúlyos helyet kell kapjon a részvételi demokrácia kiteljesítése, annál is inkább, mert ez iránt érzékelhető helyi társadalmi igény jelentkezik.
A településfejlesztési témák között ismét szó esett a halotthamvasztó kérdéséről, és hosszasan tárgyalták a Tópark szabályozási tervét.
Kezdjük ez utóbbival! A Tópark szabályozási tervét az Alkotmánybíróság helyezte hatályon kívül, tehát a város vezetésének feladata, hogy helyette új rendeletet fogadjon el. A rendeletalkotás – már többször nyilatkoztam róla – hosszadalmas tervezési, államigazgatási folyamat. A kezdő lépéseket tettük most meg, a legfontosabb paramétereket fogalmaztuk meg: mi épülhessen, milyen magasra, mekkora zöld felületet kell tartani stb. Ennek alapján készíti el a tervező az első munkaközi anyagot, amelyet pár hónap múlva ismét megtárgyal a testület.
A halotthamvasztó elhelyezésének kérdése sem első alkalommal volt a testület előtt. Bár az ajánlattevő a legkorszerűbb technológiát kívánja alkalmazni, még a képviselő-testületben is nagyon megoszlottak a vélemények arról, hogy legyen-e egyáltalán krematórium Törökbálinton. Érezhető a viszolygás már a gondolattól is, miközben tudomásul kell vennünk, a testi elmúlás bizony része lesz egyszer mindannyiunk életének. A nyár közepén a Városfejlesztési Bizottság tagjai látogatást tettek Szolnokon egy hasonló intézményben, és az a vélemény alakult ki, hogy helyesebb lenne a város keleti határában, a budaörsi (de törökbálinti területen fekvő) temető közelében elhelyezni. Most az ajánlattevőn meg a terület gazdáján a sor, hogy meg tudnak-e egyezni, el tudják-e fogadni ezt a javaslatot.
Az előző lapszámban megjelent interjúban szó esett a félbemaradt iskolaépítés esetleges folytatásáról. Úgy látom, nem első alkalommal szerepel a képviselő-testület napirendjén, de zárt ülésen. Van-e valami új fejlemény?
Nézze, miután zárt ülésen tárgyalta a testület, így nem tudok – legalábbis egyelőre – részletes beszámolóval szolgálni. A zárt ülést azért kérték a képviselők, mert joggal aggódnak a felett, hogy a városnak a kivitelezővel szembeni tárgyalási pozícióit veszélyeztetnék az idő előtt kikerülő vagy esetlegesen részinformációk. Szeretném, ha a képviselő-testület ebben a rendkívül fontos kérdésben egységes, ezáltal megnyugtató álláspontot képviselne, de ez most még nincs így. Bízom benne, hogy rövidesen megoldásra fogunk jutni egymással, a kivitelezővel és nem utolsósorban az állammal.
Volt azonban két olyan zárt ülési napirend, amelyen hozott döntés nyilvánosságra hozható. Ismét átalakítottuk az önkormányzat szakmai bizottságait: mindegyik új, külső szakértőkkel bővült. És döntött a képviselő-testület két új díszpolgári cím adományozásáról is. Dr. Zsolnai József professzor úr posztumusz kapta az egyiket, míg a másik, határon túli kitüntetett Hadnagy Dénes Székelyudvarhely Kadicsfalváról, aki a két település közötti kapcsolatok ápolásáért kapja a díszpolgári ezüstláncot. A kitüntetések átadására az október 23-ai városi ünnepségen kerül sor.

P.I.Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!