Kerthelység

2010. szept 30.

Választási tudnivalók

Írta: admin Kategória: Fogyasztó és állampolgár

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 2010. június 14-én lépett hatályba, mely törvény 24. § (3) bekezdése alapján az egyéni választókerületek sorszámát és területét újra meg kellett állapítani.

Törökbálint Város közigazgatási területén az egyéni választókerületek számát 1–8-ig, az egyes választókerületekhez tartozó szavazókörök számát 1–16-ig állapítottam meg.
Az egyéni választókerületek sorszámának és területének meghatározásánál figyelembe kellett venni a választópolgárok számát, a helyi önkormányzati képviselők választásán megválasztható 8 egyéni választókerületi képviselők számát, a választási eljárásról szóló törvénynek a választókerületek, szavazókörök kialakítására vonatkozó rendelkezéseit. Törekedni kellett arra, hogy a választókerületenként a lakosságszám megközelítően azonos legyen és figyelembe kellett venni a földrajzi adottságokat és egyéb helyi sajátosságokat is.
Ez azt jelenti, hogy a korábbi 10 egyéni választókerületi képviselők száma 8-ra csökken és a korábbi 11 szavazókör helyett 16 szavazókör került kialakításra (ezenfelül van még a kisebbségi szavazókör). Csökken a képviselő-testület létszáma is, a jelenlegi 18 főről 12 főre.

Néhány tanács a választás napjára
A fentiekből következően megváltoztak a szavazókörök is. Hogy hová menjünk szavazni, abban az értesítőn (kopogtatócédulán) található információ segíthet. Itt megtalálható, hogy Törökbálint hányas számú szavazókörébe tartozunk, a szavazókör száma mellett még az is, hogy a névjegyzékben hányas sorszámmal szerepelünk. (Ezért célszerű az értesítőt magunkkal vinni a szavazáskor, mert ezek az információk nagyban segítik a Szavazatszámláló Bizottság munkáját.) Az értesítő ezenfelül tartalmazza a szavazókör pontos címét, a szavazás időpontját, és néhány személyes adatunkat. Érdemes elolvasni a hátoldalára nyomtatott információkat, mert ezek is segítenek a szavazásunkban. A szavazókörök száma, címe, a hozzá tartozó utcajegyzék, valamint a választási térkép megtalálható a város honlapján (www.torkbalint.hu) a Választás 2010 fül alatt.
Újdonság tehát, hogy minden választókerületben 2 szavazókört kellett kialakítani. Ennek oka az, hogy a szavazókörökben lakók száma (a csökkenés következtében) meghaladta az 1200 főt, így a törvény előírása alapján ketté kellett bontani őket. Ez egyébként semmiben nem befolyásolja a választókerületben lakókat, hiszen csak annyi a különbség, hogy az óvodában vagy iskolában két szavazatszámláló bizottság működik és mind a két szavazatszámláló bizottságban ugyanarra a jelöltekre lehet szavazni. Tehát kérem, hogy az értesítőn (kopogtatócédulán) nézzék meg jól, hogy Törökbálint hányas számú szavazókörébe tartoznak, és abba a szavazókörbe fáradjanak be szavazni.

Szavazásnapi információk
A szavazatszámláló bizottság reggel 6 órakor kinyitja a szavazóhelyiséget, és 19 óráig lehet szavazni. Az elsőként szavazó állampolgár – aki nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja – jelenlétében a bizottság megvizsgálja, hogy az urnák üresek-e, majd az urnákat lezárják és lepecsételik. Ezt követően kitöltik az ellenőrző lapot, amely tartalmazza az elhelyezés időpontját, az elsőként szavazó választópolgár és a szavazatszámláló bizottság tagjainak aláírását. A 3 példányban kiállított ellenőrző lapot a 2 helyben maradó urnába és a mozgóurnába bedobják.
A szavazókörben a választópolgárok csak a szavazáshoz szükséges ideig tartózkodhatnak. A szavazatszámláló bizottság elnöke felelős a rend fenntartásáért.
Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzéken szerepel vagy abba a szavazatszámláló bizottság felvette.
Amennyiben a választópolgár pár nappal a választás előtt igényelt új személyi igazolványt, az okmányiroda által kiadott átvételt tanúsító adatlap másolatát el fogja fogadni a szavazatszámláló bizottság, mert a választópolgár az új személyazonosító igazolványt már megigényelte, de még nem kapta kézhez.

Személyazonosság és lakcím megállapítására alkalmas igazolványok:
– régi típusú igazolvány, amely mind két adatot tartalmazza (személyi és lakcímadat),
– ha 2000. január 1-je után új lakcímet létesített, akkor a régi típusú igazolvány mellett az új lakcímigazolvány is szükséges,
– új személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány,
– 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély vagy sorkatona esetén katonai     igazolvány és lakcímigazolvány,
– útlevél és lakcímigazolvány.

Hogyan szavazzunk? Mikor érvényes a szavazólap?
A leadott szavazat érvényességének két feltétele van:
– érvényes legyen a szavazólap – a szavazólap akkor érvényes, ha hivatalos, le van pecsételve, a törvényben meghatározottnál több szavazatot nem tartalmaz, illetve ha nem üres;
– érvényes legyen a szavazat – a szavazat akkor érvényes, ha nem kiesett jelöltre adták le, ha a szavazat a jelölt neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonal, és az urna hitelesítve volt.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.

Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen
(igazolással szavazás)
Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon!
Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.

A mozgóurnával történő szavazás szabályairól
A Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 61. § (3) bekezdése alapján a mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.
A mozgóurnás szavazásra vonatkozó igényeket a szavazás napja előtt a helyi választási iroda vezetőjénél, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál lehet írásban bejelenteni.
Figyelem! Ha a mozgásában gátolt választópolgár a szavazás napján nem lakóhelye szerinti szavazókör területén (pl. rokonainál) tartózkodik, kizárólag abban az esetben szavazhat, ha a tartózkodási helyét 2010. június 16-ig bejelentette a lakcímnyilvántartásba. Az igazolást a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti. Ezen igazolás kiállíttatását követően lehet mozgóurnát igényelni.

A választási kampány
A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart. Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos.

Települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása
Az a választópolgár, akit a kisebbségi választói jegyzékbe 2010. július 15-ig kérelmére felvett a helyi választási iroda vezetője, 2010. október 3-án részt vehet a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán. Arról, hogy a kisebbségi választást kitűzték, 2010. augusztus 19-ig úgynevezett kisebbségi értesítőt kapott a választási irodától az, aki az adott kisebbségre szavazhat. Figyelem! Ha lakóhelyéről másik településre költözik, a kisebbségi választói jegyzékből törölni kell, és a választáson nem szavazhat és jelölt sem lehet!
Szavazni csak személyesen, az ön lakóhelyén lehet, a kisebbségi szavazásra szolgáló külön szavazóhelyiségben. (A szavazókör címe: Bálint Márton Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola, Köztársaság tér 8.).
A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a kisebbségi választói jegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot az ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólap átvételekor önnek alá kell írnia a kisebbségi választói jegyzéket.
A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni egy vagy több, de legfeljebb 4 jelöltre lehet, a jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.
A szavazás megkönnyítése érdekében önkormányzatunk a választás napján külön buszjáratot üzemeltet, amely érinti a külterületeket és az összes szavazókört. Az autóbusz a már megszokott Bálintbusz járműve, és a buszmegállókban áll meg. A pontos menetrend a polgármesteri hivatal épületeiben vagy a város honlapján (www.torkbalint.hu) a Választás 2010 fül alatt megtalálható.

Választással kapcsolatos információk:
A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője: dr. Horti István jegyző, 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79., tel.: (23) 337-724, jegyzo@torokbalint.hu
HVI helyettes vezetője: Schliesshahn Henrikné aljegyző, 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 29., tel.: (23) 655-000, aljegyzo@torokbalint.hu
Választási Információs Szolgálat: Berin­gerné Schlemmer Andrea, 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 29., tel.: (23) 655-000, beringerne.s.andrea@torokbalint.hu

Dr. Horti István
Törökbálint város jegyzője, HVI-vezető

Jelöltek:Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!