Kerthelység

2009. okt 30.

Közbeszerzés – kérdőjelekkel

Írta: admin Kategória: INTERJÚ

Lapunk olvasói érdeklődéssel figyelik a korábbiakban már bejelentett Dulácska-majori 16 tantermes + 8 szaktantermes iskolaépítés és sportközpont-beruházás alakulását. Némi ijedtséggel szembesültünk azzal a körülménnyel, hogy a korábbiakban kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Mi volt ennek az „eredménytelenné nyilvánításnak” az oka, illetve melyek a következő lépések ebben az eljárásban? Ezekről kérdeztük Csuka Attila alpolgármestert.
– Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökbálint általános iskola és sportközpont projekt elnevezésű közbeszerzési eljárást – figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő a megadott határidőig nem nyújtott be végleges ajánlatot – eredménytelennek nyilvánította. Erre a pályázati fordulóra – számos körülmény miatt – a végfázisban már csak egy ajánlattevővel lehetett tárgyalásba kezdeni, de ennek során nem alakult ki az a végleges – mindkét fél érdekét egyaránt szolgáló – megoldás, ami elvezethetett volna az ajánlattevő végleges ajánlatának benyújtásához. Ennek bizonyos szempontból örültem is annak ellenére, hogy emiatt idõhátrányba kerültünk, s így már nem remélhetjük, hogy az új iskola 2010. szeptember 1-jei megnyitása megvalósítható. Úgy gondolom ugyanis, hogy egy ekkora méretű beruházásnál az önkormányzat érdekeinek megfelelő pályáztatásra van szükség, de ez az egyetlen ajánlattétel miatt nem biztosított valódi versenyhelyzetet. A közbeszerzési törvény változása ma már nem teszi lehetővé, hogy tárgyalásos eljárásban egyetlen jelentkezővel tárgyaljon az önkormányzat. A pályázat feltételeinek könnyítésével több ajánlattevő részvételére és kiélezettebb versenyre számítok.
– Akkor most mi a következő lépés?
– Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban kiírjuk az új közbeszerzési eljárást. A képviselő-testület lehetővé tette, hogy a projekt megvalósítására az ajánlattevő által eddig elkészített, engedélyezésre alkalmassá teendő tervdokumentációt megvásároljuk, legfeljebb 7,9 millió forint (+áfa) összegért. Fontosnak tartom azt is, hogy a testület kijelentette, hogy a Bálint Márton Általános és Középiskola tagiskolája, sportkomplexum és egyéb kiegészítő létesítményrészek megvalósítása szükséges és megalapozott. Látszik, hogy a teljes projektcél megvalósítása egy időben nem vállalható fel, ezért a képviselő-testület javaslatunkra kimondta, hogy a bizonytalanságok – a finanszírozással összefüggő körülmények – miatt a teljes feladat megvalósítását, finanszírozását egy projekt keretében nem tartja kivitelezhetőnek. A tervezett megvalósítást ütemekre – legkevesebb két ütemre – kell bontani.
Ezt figyelembe véve a projekt első ütemeként csak az iskola, tornacsarnok, uszoda, udvar, kerítés, parkolók – építési koncesszió keretében történő – megvalósítására készíttettük el a közbeszerzési pályázati kiírást.

A közbeszerzés tervezett menetrendje

A közbeszerzésben megfogalmazott létesítmény beruházási költségeinek és kamatterheinek együttes – becsült – várható összege legfeljebb 4,5 milliárd Ft + áfa. A döntés szerint meghatározott feladatok elkészültek, így a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetés céljára 2009. szeptember 25-én a dr. Krisztián Zoltán ügyvédi iroda megküldhette a Bálint Márton Általános és Középiskola 16 tantermes tagiskolája közbeszerzési hirdetményét. A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009/115 (2009. 10. 02.) jelent meg „Törökbálint Általános Iskola és Sportközpont építési koncesszió” címmel. A hirdetményben feltüntették, hogy Törökbálint Város Önkormányzata a feladat végrehajtásához jogerős – végrehajtható – bontási engedélyt biztosít, amely a Dulácska-major területén lévő épületek bontásának jogi keretét biztosítja. Emellett az önkormányzat – jogerős, végrehajtható – építési engedéllyel rendelkező engedélyezési tervdokumentációt és tendertervet biztosít a részvételi felhívás alapján kiválasztott ajánlattevők részére. Az önkormányzat ezzel egyidejűleg összeállítatta azt a követelményrendszert, eszközlistát, a megvalósítás alatt betartandó követelmények rendszerét, illetve a hasznosítási joggal kapcsolatos előírásokat, amelyek alapján a második fordulóban kiválasztott ajánlattevő – pályázatnyertes – a Kinizsi utca–Damjanich u.–Óvoda u., illetve az idősek otthona által határolt ún. Dulácska-major területén összesen 14 760 négyzetméter nagyságú, 16 tantermes + 8 szaktantermes iskola épületegyüttest és D2 besorolású sportcsarnokot (8069 m2), valamint 33,3 m-es 8 pályás sportuszodát (6691 m2), továbbá ezek udvarát, kerítését, a felsorolt építményekhez kapcsolódó parkolók, közterek megvalósítását – ezek kivitelezési terveit –, az elkészített kiviteli tervek alapján a fejlesztési feladattal összefüggő teljes körű kivitelezést elvégzi. Az előzőekben felsoroltak alapján megvalósult fejlesztést követi az épületegyüttes és környezete teljes körű berendezése, a jogerős használatbavételi engedély megszerzése, valamint mindezek mellett a nyertes pályázattevő általi finanszírozás nyolc év időtartamban úgy, hogy önkormányzat ellenszolgáltatásként az építmény hasznosítási jogát nyolc évre átengedi a vonatkozó szerződésben megállapodottak szerint, oly módon, hogy az összeállított részletes dokumentációban rögzített feltételrendszer alapján az önkormányzat vállalja, hogy az építmény használatáért – természetesen – díjat fizet.

– Izgalmas feladatnak ígérkezik, minden bizonnyal tolonganak majd az ajánlattevők…
– Minden bizonnyal izgalmas a feladat, mi persze arra törekszünk, hogy ebben az eljárásban csak olyan szervezet legyen vállalkozó (vagy annak alvállalkozója), akinek megvan a feladathoz a műszaki és erőforrást biztosító szervezeti készsége, képessége. Ennek megfelelően – a közbeszerzési tv. által meghatározottak szerint – számos kizáró körülményt tartalmaz a megjelentetett hirdetmény: a műszaki alkalmasság kritériumain túl a gazdasági és pénzügyi alkalmasság elbírálását is szigorú feltételekhez kötöttük. Egyebek mellett előírtuk egy 375 millió forintnak megfelelő – megerősítő banki nyilatkozattal lefedett – saját forrás biztosítását is. A műszaki és szakmai alkalmasság megítélését nagyon komoly referenciaigazoláshoz kötöttük.
– Ki tud majd eredményesen pályázni?
– Szándékunk szerint csak az a jelentkező tud eredményesen pályázni, aki a felhívásban rögzített valamennyi általunk feltételként megjelölt minimumszempontnak megfelel. Hasonlóan szigorúan fogalmaztuk meg a pályázatok bírálati szempontjainak, illetve részszempontjainak súlyszámait is. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok, részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 1–100 pont között van. A ponthatárok közötti pontszámokat a lineáris meghatározás módszerével állapítjuk meg. Az első részszempontnál a legalacsonyabb érték, a 2–4 részszempontnál a legmagasabb érték kapja a maximális pontszámot.

Bírálati szempontok

1. Az ajánlattevő által az ajánlatkérőtől az építmények használatáért igényelt használati díj összege (Ft/hó) 50 pontot ér.
2. A jogerős használatbavételi engedély átadásának késedelme esetére – minden megkezdett naptári napra vonatkozó, ajánlattevő által fizetendő – késedelmi kötbér napi összegszerűsége (Ft) 20 pontot ér.
3. Az ajánlattevő által megépített épületegyüttesre vonatkozó – általa vállalt – jótállási garancia összegszerűsége (Ft) 15 pontot ér.
4. Az ajánlattevő által megépített épületegyüttesre vonatkozó – általa vállalt – jótállási garancia időtartama (hónapokban) 15 pontot ér.

– Milyen határidőt jelöltek ki?
– Az ajánlattevők a Közbeszerzési Értesítőben (előzőek szerint) megjelentetett felhívás alapján 2009. november 12-én 10 óráig jelentkezhetnek a feladat megvalósítására. Ezzel lezárul ennek a számunkra nagyon fontos közbeszerzési pályázatnak az első szakasza. A felbontott pályázatok alapos és szakszerű ellenőrzése után 2009. november 16-án 10 órakor lesz ennek a szakasznak az eredményhirdetése.
Röviddel az eredményhirdetés után a kiválasztott jelentkezők részére a dr. Krisztián Zoltán ügyvédi iroda 2009. november 20-áig megküldi az ajánlattételi felhívást.
– Az elmondottakból is látszik, hogy ez a közbeszerzés több szakaszból áll.
– Igen. Önkormányzatunk ennek a számunkra nagyon fontos közbeszerzési pályázatnak a lefolytatására hirdetmény közzétételével induló, két szakaszból álló tárgyalást fog alkalmazni. A tárgyalások lefolytatásának menetét és az önkormányzat által előírt alapvető szabályait már a részvételi felhívásban is bemutattuk. Az önkormányzat valamennyi ajánlattevővel külön-külön kétórás eltéréssel tárgyal majd. Minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készítünk. Az első tárgyalássorozatot követően az önkormányzat – az ajánlattevőkkel előzetesen egyeztetett időpon­tokban – további tárgyalásokat is folytat, amennyiben a mindkét fél számára legmegfelelőbb megoldás érdekében ez akár az ajánlatkérő önkormányzat, akár az ajánlattevők részéről indokolt. Az önkormányzat a tárgyalás során határozza meg a végleges (módosított) ajánlat benyújtásának időpontját, ami egyben meg fog egyezni a végleges ajánlatok felbontásával is.
– Várhatóan mikor készül el a végleges ajánlattételi dokumentáció?
– Önkormányzatunk már elkészítette az ajánlattételi dokumentáció végleges változatát, amelyhez csupán a jogerős építési, illetve előzetesen a bontási engedélyek kiadására van szükség. Az első tárgyalások tervezett időpontja 2009. december 11.
Az ajánlattevők – ajánlatuk összeállításához – a részvételi felhívásban meghatározottak szerint vásárolhatják meg a dokumentációt.
– Térjünk vissza a részvételi felhíváshoz, a közbeszerzési pályázat első fordulójához. Itt mi legfontosabb követelmény?
– Azt kérjük a jelentkezőktől, hogy a pályázatukat cégszerűen aláírva, összefűzve, folyamatos oldalszámozással, minden oldalt aláírva, egy eredeti és három (az eredetivel mindenben megegyező) másolati példányban nyújtsák be. Előírtuk a pályázati felhívásban, hogy a jelentkezés úgynevezett eredeti példányában minden nyilatkozatnak és igazolásnak eredetinek vagy hiteles másolatnak kell lennie. Az önkormányzat – helyszíni bejárással egybekötött – konzultációt tart az ajánlattételi szakasz keretében. Az ajánlattevők részére a helyszínt és az időpontot a második forduló ajánlattételi felhívásában tüntetjük fel.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információkat lehet beszerezni – a Közbeszerzési Értesítőben megjelentett részvételi felhívásban megjelölteken túl – a dr. Krisztián Zoltán ügyvédi irodában (1141 Budapest, Thököly út 66. telefon: 374-0962, e-mail: krisztian.zoltan@kristofter.hu, fax: 202-3459).Lapozzon bele
november–decemberi számunkba!